Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

LINKKEJÄ

ELY, YMPÄRISTÖHALLINTO, TILASTOKESKUS, ENERGIAVIRASTO, MOTIVA,TUULIATLAS, PÖRSSISÄHKÖHINTATILASTO, SOSIAALI- ja TERVEYSMINISTERIÖ,TYÖ- ja ELINKEINOMINISTERIÖ:

ELY-keskuksiin asiakirjat voi toimittaa turvallisesti verkossa:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa;jsessionid=A4D761C39AB2F0EBB175509008149318#.VpzYouat8aA

ELY-keskusten tuulivoima-kuulutukset

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14254#.Vaxwppd2Gzc


Ympäristövaikutusten arviointi:Ympäristöhallinto:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi


Toukokuussa 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki velvoittaa kunnat edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kuntalaki eduskunnan päätöksen mukaisesti Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Pidp1080704

Kuntavaalit on  9.4.2017

http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit.html


Maakuntakaava-kooste: ympäristöministeriö

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maakuntakaavojen_vahvistaminen


Elinkeino-liikenne-ympäristö-keskus: http://www.ely-keskus.fi/


Ympäristöhallinto: http://www.ymparisto.fi/fi-FI


Tilastokeskus: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kuntien_perustiedot/Kuntien_perustiedot__Kuntien_perustiedot/Kuntaportaali.px/table/tableViewLayout1/?rxid=8ed66597-581f-47ec-b0e2-d5ff114179bb


Tuulivoimaloiden tukitiedot LÖYTYY Energiaviraston sivulta:https://tuotantotuki.emvi.fi/Installations


Energiavirasto: https://www.energiavirasto.fi/

Energiaviraston lehdessä asiaa tuulivoimasta :

http://www.e-julkaisu.fi/energiavirasto/reilua_energiaa/2015/03/


Motivan tuulivoimaopas. Motiva Oy on valtion energia-asiantuntijayritys.

http://www.tuulivoimaopas.fi/


Tuulitiedot Suomesta: http://www.tuuliatlas.fi/fi/index.html


Pörssisähkö hinta esim.  9.1 26,54 € MWh

http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SYS1/Yearly/?view=table


TUULIVOIMALAN RAKENTAJALLE ASIANTUNTIJA-APUA

Neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä.

Valtakunnallinen palvelu on tarkoitettu kunnille, maakunnan liitoille, ELY-keskuksille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille.

Tuulivoimaneuvontaa saa puhelimitse numerosta 0295 023 044 ja sähköpostitse osoitteesta:             tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi

http://www.ymparisto.fi/tuulivoimaneuvonta


Sosiaali- ja terveysministeriön uudistettu asumisterveys-asetus 15.5.2015.

Tuulivoimalan sisämelun on havaittu olevan häiritsevää. Tuulivoimamelussakin (pykälä 12) yöaikainen (klo 22—7) unihäiriötä nukkumishuoneissa aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin keskiäänitasona LAeq,1h).

 Asetus koskee sekä loma-asuntoja että vakituisia asuntoja.

Uudistunut terveydensuojeluasetus astui voimaan 15.5.2015.

Säännöstä sovelletaan myös taannehtivasti jo rakennettuihin kohteisiin.

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/asumisterveysasetus-selkeyttaa-asumisolosuhteiden-arviointia


Valtioneuvosto on 27.8.2015 päättänyt sallia tuulivoima-melua Suomessa

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tuulivoiman_ulkomelulle_ohjearvot%2835401%29

Valtioneuvosto päätti sallia tuulivoimaloiden ulkomeluksi pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen läheisyyteen päivällä 45 desibeliä ja yöksi 40 desibeliä.

Asetus tuli voimaan 1.9.2015.

Asetus ei koske jo rakennusluvan saaneita tuuliteollisuusalueita.

Voimalamelu ei ole samaa kuin ihmisen ääni kuultuna metrin etäisyydeltä, puhumalla 60 dB ja kuiskaten  40 dB.Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote:

http://www.tem.fi/energia/tiedotteet_energia?89519_m=118358


Energiaviraston tilasto tuuliteollisuusyrityksistä jotka eivät ole kyenneet omarahoitteeseen yrittämiseen:         https://tuotantotuki.emvi.fi/QuotaCounter


Tuotantotukilain muutos voimaan 26.10.2015

tavoitteena on tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen

https://www.energiavirasto.fi/-/tuotantotukilain-muutos-voimaan-26-10-2015?redirect=https%3A%2F%2Fwww.energiavirasto.fi%2Fhome%3Bjsessionid%3D9351F6D3573A3B68ED95C89AE964A22B%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_o19kFDvrgZ2J%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_count%3D2


Päijät-Hämeen liitto päätti 30.11.2015, että Sysmän Rekolan tuuliteollisuusalue on riittävän kaukana asutuksesta ja näin ollen haitat ovat kohtuullisia. Toimenpide: Ei aiheuta toimenpiteitä.

Lomakiintöstön omistajan mielestä tuulivoima aiheuttaa mökkitonteille suuria taloudellisia tappioita.

Päijät-Hämeen maakuntaliiton päätös 30.11.2015:

Maakuntaliitto ei huomioi maakuntakaavassa kuntien vastuulla olevia tuuliteollisuusalueiden tarkempaa suunnittelua. http://www.paijat-hame.fi


MAANKÄYTTÖ- ja RAKENNUSLAKI

Tuulivoimaloidenkin on, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaava-alueella, oltava sopivia maisemallisesti ja eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristöönsä eikä yhdyskuntakehitykselle. Rakentaminen ei saa vaikeuttaa luonnon, kulttuuriympäristön ja virkistystarpeiden turvaamista / säilyttämistä.

Kansalaisilla on osallistumisoikeus asioiden valmisteluun ja saada tietoa käsiteltävinä olevista asioista.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132


Lopuksi pyydetään maanomistajia jotka rakennuttavat tuulimyllyn metsäänsä,

että kaukonäköisien kuulevien asunnolle on etäisyyttä vähintään 25 kertaa myllyn jalan korkeus.

Vesistöalueella loma-asunnoille oltava 50 kertainen etäisyys.